Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huur Vakantiehuis Balatonholidaypark – Balatongyörök

Artikel  1
Algemeen en begripsbepalingen

1. Deze  algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van bovengenoemd vakantie verblijf. 
2. Onder  beheerder wordt verstaan de eigenaar of een aangewezen contactpersoon en/of sleutelhouder in Hongarije.
3. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning voor de te huren periode, verhoogd met alle bijkomende kosten zoals toeristenbelasting en eind schoonmaak, maar exclusief de borgsom. 
4. Zaterdag op de vertrek/aankomst dag kunnen er onderhoudswerkzaamheden zoals maaien van het gras of onderhoud zwembad zijn.

Artikel  2
Totstandkoming huurovereenkomst

1. De eigenaar informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang  zijn.
2. Het reserveren gebeurt d.m.v. het volledig invullen en toezenden van het online  reservering formulier.
3. De  huurovereenkomst komt tot stand nadat de eigenaar een boeking per e-mail heeft  bevestigd. 
4. De woning staat op de dag van arriveren vanaf 15:00 uur tot uw beschikking en u dient deze aan het einde van de boekingstermijn voor 10:00 uur verlaten te hebben.

Artikel  3
Betalingscondities

1. Binnen 5 dagen na verzending van de bevestiging door de eigenaar dient 50% van de huursom door de huurder te zijn voldaan.
2. De restant huursom en de borgsom dienen uiterlijk 8 weken vóór vertrek geheel te zijn voldaan.
3. Bij reservering minder dan 8 weken vóór vertrek, dienen de volledige huursom en de borgsom door de huurder binnen 4 werkdagen na verzending van de bevestiging te worden voldaan.
4. Wanneer verschuldigde bedragen niet tijdig zijn ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De eigenaar is alsdan gerechtigd de annuleringskosten, als  omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden, in rekening te brengen.
5. Na annulering is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren. 

Artikel  4
Bijkomende kosten

1. Extra schoonmaakkosten onder de 7 nachten € 15,- boven de 7 nachten € 25,-
*(mogelijkheid tot extra linnenpakket na 7 nachten op aanvraag.)

Artikel  5
Borgsom

1. De borgsom wordt uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de kosten van toegebrachte schade, defecten en/of ontbrekende inventaris (overeenkomstig artikel 8 lid 6) of buitenproportioneel verbruik van nutsvoorzieningen (overeenkomstig artikel 7  lid 7).

Artikel  6
Verplichtingen van de eigenaar

1. De eigenaar draagt er zorgt ervoor dat het verhuurobject in goede verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld en dat nutsvoorzieningen zijn aangesloten.
(koken geschied op elektra)

Artikel  7
Verplichtingen van de huurder

1. Huisdieren zijn niet toegestaan.
2. In  de woning is overnachting door maximaal 6 personen in de volgende combinatie mogelijk : 2 of 4 volw. 2 volw. 4 kinderen of 4 volw. 2 kinderen , die vermeld staan op het aanmeldingsformulier, toegestaan. Bij overtreding wordt de huurovereenkomst ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige huursom verschuldigd.
3. Het is niet toegestaan personen in de woning toe te laten, anders dan de beheerder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie van de huurder.
4. Het  is niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen
5. Het afsluiten van de woning en het terrein dient volgens de geldende instructies te worden uitgevoerd. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen van de instructies zal huurder voor de schade aansprakelijk worden  gesteld.
6. Er mag niet gerookt worden in het vakantiehuis. (buiten geen probleem) 
7. Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien uit de meterstanden blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel  8
Oplevering van de woning

1. Bij  aankomst controleert de huurder zelf of woning en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de beheerder. Deze zal zijn uiterste  best doen het item te repareren of te vervangen.
2. Tijdstip van vertrek wordt doorgegeven aan de beheerder die samen met de huurder de woning bekijkt bij vertrek en meterstanden noteert.
3. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en  “bezemschoon” opgeleverd.
4. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten.
5. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet.
6. Schade, defecten of vermissingen worden direct door de huurder aan de beheerder gemeld. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, defecten of vermissingen die door toedoen van de huurder zijn toegebracht.
7. Kosten  in verband met schade, defecten of vermissingen door toedoen van de huurder zullen indien mogelijk op de borgsom worden ingehouden. 8. Ingeval de kosten hoger zijn dan de borgsom is de huurder verplicht, binnen 4 werkdagen nadat een schadeclaim van de eigenaar is ontvangen, de kosten te hebben voldaan aan de eigenaar. 

Artikel  9
Wijzigingen en annuleringen door de huurder

1. In  geval van wijziging op de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode wordt een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht. Deze kosten worden niet berekend indien de huurder bijboekt of overboekt naar een  duurdere periode. In dat geval worden vanzelfsprekend wel de meerkosten in rekening gebracht.
2. Iedere annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.
3. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht. a. bij annulering meer dan 6 weken  vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd. b. bij annulering vanaf 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.
4. Bij  latere betrekking of voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd. 

Artikel  10
Opzegging of wijziging door de eigenaar

1. De eigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen: a. in geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar b. wegens gewichtige  omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden,  die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woning onmogelijk wordt zoals  onder andere diefstal van inventaris, vernielingen aan de woning.
2. Alle door de huurder betaalde bedragen voor de huur van de woning zullen binnen 2 weken teruggestort worden. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst. 

Artikel  11
Aansprakelijkheid

1. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: a. diefstal, verlies of  schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de  gehuurde vakantiewoningen; b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water–en /of energiehuishouding, wegwerkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoningen; c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde dienstverlener(s) en/of beheerder, waarvan de eigenaar afhankelijk is, nalatig blijven.
2. Noch de eigenaren, noch beheerder zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het huurobject, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de woning.
3. De  huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of  nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.
5. Bij het samenstellen van de website en de informatie bij de woning, heeft de eigenaar veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens. Desondanks kan de eigenaar de juistheid en volledigheid van deze  informatie niet garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of  onvolledigheden. 

Artikel  12
Klachten

1.Ondanks de inspanningen van de eigenaar kunt u van mening zijn dat u een  gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de tijdelijk gehuurde  vakantiewoning. Om uw mogelijke aanspraken op (gedeeltelijke) restitutie te behouden dient u ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te vinden. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door ons aangeboden, bevrijdt ons van iedere verplichting tot restitutie.
2.Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar. Deze zal zich inspannen om, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt, de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
3. Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar.
4. Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing. 

DISCLAIMER

Informatie die u verstrekt in ons gastenboek kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er daarom op dat u geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt. Balatonholidaypark behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen.

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de web site. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten. 

Adres en telefoonnummer van de huiseigenaren verstrekken wij na betaling van de volledige huurprijs en bevestiging door Balatonholidaypark.

Balatonholidaypark geeft u tips om uw verblijf in Hongarije te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder.

2021 ®Balatonholidaypark.com Balatongyörök Vakantiehuis in Hongarije

Facebook